VISIE EN MISSIE

Huize Sint-Jozef is een woonzorgcentrum voor ouderen. Het is een vrije instelling die gesticht en gegroeid is binnen de Congregatie van de Zusters van de Heilige Jozef.

Wij stellen ons tot doel de bewoners een aangepaste zorg te geven in een aangename woonomgeving, zodat zij comfortabel kunnen wonen, leven en menswaardig sterven.

We richten ons tot:

 • zorgbehoevende ouderen en ouderen met dementie uit de regio Ieper die permanent bij ons wensen te verblijven;
 • ouderen die gedurende een tijdelijke periode in het centrum voor kortverblijf of niet-erkend herstelverblijf wensen te verblijven;
 • ouderen  die zelfstandig kunnen verblijven in een aangepaste assistentiewoning.

Wij willen zorgen voor

  • Bewoners
  • Familieleden
  • Medewerkers
  • Vrijwilligers
  • Studenten

met hart en ziel

We doen dit door:

 • Onze christelijke inspiratie op een eigentijdse manier levendig te houden
 • Te werken vanuit een waardencharter en ethische gedragscode
 • Een ‘open’ en ‘aangepast’ huis te zijn voor de bewoners, de familie, de huisartsen, de medewerkers en de vrijwilligers
 • Belevingsgericht te werken en de hulpverlening af te stemmen op de individuele behoeften van de bewoners en aldus rekening houden met de lichamelijke, de materiële, de geestelijke, de sociale en de zingevende behoeften van de bewoners
 • Doorheen de hulpverlening de zelfredzaamheid van bewoners te stimuleren zolang dit zinvol is
 • Comfortzorg te stimuleren als rode draad doorheen de hulpverlening
 • De privacy en de autonomie van de bewoners te respecteren
 • De bewoners zorgend nabij te zijn en daarbij extra aandacht te geven aan de meest kwetsbaren
 • Het streven naar een maximale levenskwaliteit bij de palliatieve bewoner, zowel lichamelijk als geestelijk, met aandacht voor vroegtijdige zorgplanning en aangepaste zorgtrajecten
 • De sociale contacten van de bewoners te stimuleren door o.a. mensen samen te brengen in huis, activiteiten te organiseren samen met plaatselijke verenigingen, scholen, familie en vrijwilligers, …
 • Dagelijks kwalitatieve- en verzorgde maaltijden te serveren
 • Een huiselijke sfeer te creëren
 • In te staan voor een vriendelijk onthaal, begeleiding en ondersteuning
 • Te streven naar een goed georganiseerde administratie
 • De ruimtes (technisch) goed te onderhouden en brandveilig uit te rusten
 • Vanuit een waarderingsgericht kader te werken
 1. Huize Sint-Jozef wil zijn bewoners een kwaliteitszorg verlenen, die aangepast is aan hun noden. Die kwaliteitszorg is gebaseerd op waarden die wij belangrijk vinden nl.:
  -  elke bewoner is uniek,
  -  geen enkele bewoner mag uitgesloten worden,
  -  elke bewoner verdient eerbied en respect.
  We streven ernaar deze kwaliteitszorg permanent waar te maken en aan te passen aan nieuwe evoluties die zich voordoen in de samenleving.

 2. Het medewerkersbeleid is erop gericht de medewerkers te motiveren en te ondersteunen bij het vervullen van hun opdracht. Wij streven dan ook naar een degelijke selectie van gekwalificeerde medewerkers.
  De zelfkennis, de professionele kennis en de verschillende vaardigheden bij de medewerkers worden voortdurend bijgewerkt door middel van vorming; zo kunnen zij hun functie zo goed mogelijk realiseren.

 3. Wij zijn verantwoordelijk voor een financieel gezond beleid met als doel:
  -  het waarborgen van een betaalbare dienstverlening,
  -  het zorgen voor een verantwoorde vergoeding van de medewerkers.

 4. Wij wensen een efficiënte organisatie te zijn met voldoende overlegkanalen, zodoende de samenwerking en de arbeidsvreugde bij de medewerkers, de vrijwilligers en derden te bevorderen.
  In onze open werking wordt er eveneens voldoende aandacht gegeven aan de samenwerking met de familie, vrienden van de bewoners, huisartsen, leerkrachten en stagiair(e)s.

  Elk met hun eigen deskundigheid zetten raad van bestuur, directie, medewerkers en vrijwilligers zich samen in om deze opdracht te realiseren.